muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muziekesthetiek

muziekesthetica of Muziekesthetiek en muziekkritiek houden zich bezig met de beoordeling van muziekstukken.
- Muziekesthetiek is traditioneel de studie van het schone, het mooie in muziek, en belicht de muziekgeschiedenis en evolutie van de muziekstijlen doorheen de eeuwen.
- Muziekkritiek richt zich op de beoordeling van muziek en de uitvoering daarvan in specifieke situaties.

De Muziekestheticus geeft blijk van inzicht in de historiciteit van de (muziek)esthetica. Hij is in staat het denken over muziek (van de belangrijke filosofen) in verband te brengen met de tijd en de samenleving waarin zij leefden en reflecteerden. Ook geeft hij blijk van inzicht in de specificiteit van de muziekesthetica en van de wijze waarop dit denken over muziek zich verhoudt tot het denken over andere kunsten (met name de beeldende kunsten).

In de Muziekesthetica komen de muziektechnische inzichten, vaardigheden en kennis, die verworven worden in de onderscheiden artistieke muzikale vakken, samen in de bestudering van muzikale producten doorheen de eeuwen en de verschillende cultuurhistorische periodes, met benadrukking van de wijze waarop deze muzikale producten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de muziektechnische en cultuurhistorische taligheid. Anders gesteld: het vak slaat een brug tussen de specifiek technische en artistieke kennis enerzijds en het inzicht in de cultuurhistorische werkelijkheid anderzijds.

Muziekesthetica is het scharnierpunt tussen het verwerven van inzicht in de muzikale taal en het gedetailleerd wetenschappelijk (en muziekhistorisch) analyseren van de muzikale taal. De Muziekesthetica is opsplitsbaar in twee componenten:
− parametrische benadering: de wijze waarop muzikale bouwstenen aangewend worden om te komen tot composities en stijlconcepten, ter voorbereiding van − een cultuurhistorische/stilistische benadering: de wijze waarop muzikale parameters en composities een uiting zijn van en functioneren in de muziek- en cultuurgeschiedenis.

De Muziekesthetica is duidelijk meer dan "initiatie tot de muzikale taal" maar spitst zich toe op een steeds verder ontwikkelend inzicht in het functioneren van muziek en haar producten in verleden, heden en toekomst van deze wereld.

Het vak Muziekesthetica heeft tot doel: het ontwikkelen van het auditief-analytisch en muzikaal-cognitief vermogen in wisselwerking met het te verwerven historisch-technisch, stijlkritisch ensociaalcultureel inzicht:
− het aanscherpen van het technisch luistervermogen: gericht luisteren naar welbepaalde eigenschappen, parameters of dimensies;
− het aanscherpen van het inzichtelijk en het analytisch luistervermogen;
− het aanscherpen van het extrapoleervermogen waardoor muzikale objecten niet langer op zichzelf beschouwd worden, maar ook gezien en ervaren kunnen worden als cultuurproductenin ruime zin.

De uiteindelijke doelstelling is het verwerven van de nodige technieken, inzichten en attitudes om de muzikale producten en omgeving te begrijpen. Noodzakelijk hiervoor zijn kentheoretische en factische verworvenheden enerzijds en inzicht in de dialectiek van de stijlontwikkeling anderzijds. Muziek is een bijzonder multidimensioneel object dat niet los te koppelen is van zijn sociale ontstaansomgeving. De einddoelstelling kan dan ook slechts bereikt worden zo de leerlingen begrip krijgen voor en inzicht in:
− kennis van feitelijkheden van technisch-structurele aard: basiskennis van de muziektheorie in ruime zin is hiervoor noodzakelijk;
− kennis van en inzicht in feitelijkheden van sociologische aard: ruim cultureel-historisch perspectief is hiervoor noodzakelijk;
− de mogelijkheden van deductief denken en handelen om de verhouding tussen de voorgaandepijlers van het muzikale discours in te schatten. Het zal duidelijk zijn dat de ontwikkeling en stimulering van aangepaste attitudes om dit te bereiken primordiaal zijn.
Optimaliter houdt de verwerving van dit inzicht in:
− kennis van muzikale en klankobjecten;
− kennis van de intra- en extramuzikale genese van deze objecten;
− kennis van en aangepaste attitude voor combinatie- en analysetechnieken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.